Ясиноватский городской совет.
Архив сайта 2007-2014

ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

     

Исполнительный комитет Ясиноватского городского совета


Почтовый адрес: 86000, г. Ясиноватая Донецкой области, ул. Орджоникидзе,147
Телефон: (06236)4-25-14
Факс: 335-67-10

 Закон Украины "О доступе к публичной информации"
 Форма письменного запроса на получение публичной информации
 Регистрационно-контрольная карточка устного запроса на публичную информацию

Запрос на получение публичной информации можно отправить в письменной форме по почте, а также в электронной форме в адрес городского совета yas.v@dn.gov.uaЛица ответственные за обеспечение доступа к публичной информации:

- Штунько Ростислав Геннадиевич, начальник отдела правового обеспечения (тел.: (06236)4-16-46),

-Захарова Татьяна Владимировна, главный специалист отдела по вопросам внутренней политики и организационной работы (тел.: (06236)4-05-71),

- Кузьмина Марина Владимировна, главный специалист по контролю общего отдела (тел.: (06236)4-19-58).


ПОРЯДОК
складання, подання запитів на доступ до публічної інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) у виконкомі Ясинуватської міської ради


Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації – виконкому Ясинуватської міської ради – надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі: вище наведені зразки відповідних документів.

Запит на інформацію повинен містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Важливою гарантією реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом є безоплатний характер її надання, окрім випадків виготовлення копій документів більш як 10 сторінок.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.


ЗАПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ В 2013 году


ВСЕГО В 2013 ГОДУ ПОСТУПИЛО 38 ЗАПРОСОВ

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.12.2013 по 31.12.2013г.


Юридические лица: 2 (запросы об административно-территориальном устройстве, о составе Общественного совета)
Физические лица: 3 (запросы о тарифах за услуги по содержанию жилого фонда, о количестве запросов, поступивших в 2013 году, о передаче КП «ОЖКХ» АСМД «Проминь»)

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.11.2013 по 30.11.2013г.


Юридические лица: 3 (запросы о мониторинге проблемы парковки автомобилей во дворах, об обращении Гробчака А.В.)
Физические лица: 2 (запросы о предоставлении копии решения городского совета об услугах ЧП «Домсервис», о лице, ответственном за наполнение сайта)

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.10.2013 по 31.10.2013г.


Запросов не поступало.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.09.2013 по 30.09.2013г.


Запросов не поступало.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.08.2013 по 31.08.2013г.


Юридические лица: 9 (запросы о жилищно-коммунальном хозяйстве, количестве полигонов ТБО, кладбищах, о работниках, принятых на конкурсной основе, о плате з а обучение по контракту, о тарифах на коммунальные услуги, об использовании бюджетных средств отделом ЖКХ на благоустройство города в соответствующий период 2013 года,о предоставлении разрешения по расширению очистных сооружений)
Физические лица: 2 (запросы о мероприятиях по предупреждению употребления табачных изделий, полном перечне культурных памятников и объектов Украины)

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.07.2013 по 31.07.2013г.


Юридические лица: 5 (запросы о парке культуры и отдыха, о летней площадке кафе «Оазис», о ремонте бульвара Ленина, об утверждении ставок арендной платы за землю, о перераспределении бюджетных средств )

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.06.2013 по 30.06.2013г.


Запросов не поступало.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.05.2013 по 31.05.2013г.


Юридические лица: 3 (запросы - о выделении денежных средств на строительство детских площадок, о предприятиях, предоставляющих услуги Интернет и кабельного телевидения, расположенных на территории города, об аренде предприятиями земельных участков, расположенных по ул. Артема)

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.04.2013 по 30.04.2013г.


Запросов не поступало.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.03.2013 по 31.03.2013г.


Юридические лица: 4 (запросы - о наличии мест заброшенных помещений, о наличии свободных участков для строительства; об общественном обсуждении вопроса об утверждении Порядка создания госпитальных округов в Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях; 0 предоставлении информации о ремонте дорожного покрытия в городе Ясиноватая; о владении и пользовании имуществом).

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.02.2013 по 28.02.2013г.


Юридические лица: 2 (запросы - о мирных собраниях граждан, о предоставлении документов относительно проведения в доме испытаний гидравлическим давлением).
Физические лица: 1 (запрос о предоставлении информации о количестве мирных собраний граждан, проведенных представителями городских общественных организаций, политических партий и объединений граждан в г. ясиноватая в 2012 году).

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.01.2013 по 31.01.2013г.


Юридические лица: 1 (запрос о предоставлении информации по организации движения автотранспорта на городских и пригородних маршрутах).
Физические лица: 1 (запрос о предоставлении копии решения Ясиноватского городского совета об утверждении бюджета города на 2013 год).

Всего в 2012 году в исполнительный комитет Ясиноватского городского совета поступило 11 запросов от юридических и физических лиц. Все запросы рассмотрены и удовлетворены, ответы направлены заявителям.

ЗАПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ В 2012 годуОтчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.12.2012 по 31.12.2012г.


Юридические лица: 0.
Физические лица: 2 (запросы - о нормативно-правовых документах, регулирующих проведение мирных собраний граждан в городе, о квартирном учете).

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.11.2012 по 30.11.2012г.


Юридические лица: 0.
Физические лица: 0.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.10.2012 по 31.10.2012г.


Юридические лица: 0.
Физические лица: 1 (запрос о ремонте дорог).

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.09.2012 по 30.09.2012г.


Юридические лица: 0.
Физические лица: 0.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.08.2012 по 31.08.2012г.


Юридические лица: 2 (запросы - о генеральном плане г. Ясиноватая, о зеленых насаждениях автодорог).
Физические лица: 0.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.07.2012 по 31.07.2012г.


Юридические лица: 0.
Физические лица: 1 (запрос о выделении земельного участка).

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.06.2012 по 30.06.2012г.


Юридические лица: 1(запрос о денежной оценке земельного участка).
Физические лица: 0.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.05.2012 по 31.05.2012г.


Юридические лица: 0.
Физические лица: 1 (запрос о выдаче копии решения городского совета об отключении от централизованного отопления).

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.04.2012 по 30.04.2012г.


Юридические лица: 1(запрос на предоставление информации о государственных закупках).
Физические лица: 1(запрос на предоставление информации о платежах за пользование землей).

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.03.2012 по 31.03.2012г.Запросов не поступало.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.02.2012 по 29.02.2012г.Запросов не поступало.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.01.2012 по 31.01.2012г.Юридические лица: 1(запрос на предоставление информации о регулярных специальных перевозках пассажиров автобусными маршрутами города).
Физические лица: 0.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.12.2011 по 31.12.2011г.Юридические лица: 1(запрос на предоставление решений городского совета по различным направлениям деятельности).
Физические лица: 1.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.11.2011 по 30.11.2011г.Юридические лица: 1(запрос на предоставление решений городского совета по различным направлениям деятельности).
Физические лица:0.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.10.2011 по 31.10.2011г.Юридические лица: 0.
Физические лица:0.

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.09.2011 по 30.09.2011г.Юридические лица: 0.
Физические лица:1(запрос на предоставление решений городского совета по различным направлениям деятельности).


Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.08.2011 по 31.08.2011г.Юридические лица: 0.
Физические лица:2(запросы на предоставление решений городского совета по различным направлениям деятельности).

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.07.2011 по 31.07.2011г.Юридические лица: 0.
Физические лица:1(запрос на предоставление решений городского совета по различным направлениям деятельности).

Отчет о количестве запросов, поступивших в исполнительный комитет в период с 01.06.2011 по 30.06.2011г.Юридические лица: 4(запросы на предоставление решений городского совета по различным направлениям деятельности).
Физические лица:0.


Новости

 • 06.08.2014 И снова лето.


  Многие родители уверены, что находится в лагерях и здравницах куда полезнее, чем сидеть за компьютером и просто бездельничать. Ведь после отдыха дети привозят много положительных эмоций, заводят новые знакомства и учатся чему-то новому.


 • 06.08.2014 Продолжается ремонт - продолжается отключение электроэнергии


  Коллектив НП «Ясиноватский РЭС» продолжает капитальный ремонт электрических сетей в Ясиноватой, который охватывает практически все микрорайоны города. Эта работа наверняка послужит повышению качества услуги электроснабжения. Но на время ремонта она создает некоторые неудобства для горожан, с которыми, впрочем, можно смириться ради благого дела.


 • 28.07.2014 Исполнительный комитет Ясиноватского городского совета информирует о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера
  Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
  При угрозе поражения стрелковым оружием.
  - Закройте шторы или жалюзи (заклейте окна бумажной лентой) для снижения поражения осколками стекла. - Выключите свет, закройте окна и двери. - Займите место на полу в помещении, не имеющем окон на улицу (кладовая, ванная, прихожая). - Информируйте возможными средствами об опасности близких и знакомых.
  При угрозе боевых действий.
  .- Закройте шторы или жалюзи (заклейте окна бумажной лентой) для снижения поражения осколками стекла. Выключите источник питания, закройте воду и газ, погасите печное отопление. - Возьмите документы, деньги и продукты, предметы первой необходимости, медицинскую аптечку. - Немедленно покиньте жилое помещение, сокройтесь в подготовленном подвале или ближайшем укрытии. - Предупредите об опасности соседей. Окажите помощь старикам и детям. - Без крайней необходимости не оставляйте безопасного места пребывания. - Проявляйте крайнюю осторожность, не поддавайтесь панике.
  Если произошел взрыв.
  -Убедитесь в том, что вы не получили значительных травм. - Успокойтесь и внимательно осмотритесь вокруг, не существует ли угрозы дальнейших обвалов и взрывов, не свисает ли с руин разбитое стекло, не нужна кому-то ваша помощь. - Если есть возможность – спокойно выйдите с места происшествия. Если вы оказались в завале – периодически подавайте звуковые сигналы. Помните, что при низкой активности человек может продержаться без воды пять суток. - Выполняйте все предписания спасателя.
  При воздушной опасности.
  Отключите источник питания, закройте воду и газ. - Погасите печное отопление. - Возьмите документы, деньги и продукты, предметы первой необходимости, медицинскую аптечку. - Предупредите об опасности соседей и при необходимости окажите помощь престарелым и больным. - Как можно скорее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Без крайней необходимости не оставляйте безопасного места пребывания. Следите за официальными сообщениями.
  При угрозе массовых беспорядков.
  - Сохраняйте спокойствие и рассудительность. - При нахождении на улице немедленно покиньте места массового скопления людей, избегайте агрессивно настроенных личностей. - Не поддавайтесь на провокации. - Надежно закройте дверь. Не подходите к окнам и не выходите на балкон. Без крайней необходимости не покидайте помещение.
  При проведении временной эвакуации гражданского населения из опасного района.
  - Возьмите документы, деньги и продукты, необходимые вещи, медикаменты. - По возможности окажите помощь гражданам пожилого возраста, людям с физическими недостатками. - Детям дошкольного возраста укладывается в карман или пришивается к одежде записка, где указывается фамилия, имя, отчество, домашний адрес, а также имя и отчество матери и отца. - Следуйте указанному маршруту. При необходимости обратитесь за помощью к правоохранителям и медицинским работникам. Ниже приведена информация о подвальных помещениях, расположенных в жилых домах города Ясиноватая, которые можно использовать для укрытия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
  Если вас захватили преступники как заложника и вашей жизни и здоровью угрожает опасность.
  - Старайтесь запоминать какую-либо информацию (возраст, рост, голос, манеру разговаривать, привычки и т.п.) о преступниках, что в дальнейшем может помочь установить их местонахождение. - При первой возможности старайтесь сообщить о месте своего пребывания родным или в милицию. - Старайтесь быть рассудительными, спокойными, по возможности миролюбивыми, не подвергайте себя не нужному риску. - Если преступники находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то старайтесь максимально ограничить себя от общения с ними, так как их действия могут быть непредсказуемы. - Не усиливайте агрессивность преступников неповиновением, ссорой, лишним сопротивлением. - Выполняйте требования террористов, не создавая конфликтных ситуаций, спрашивайте разрешения перемещаться, сходить в туалет, открыть сумочку и т.д. - Избегайте каких-либо дискуссий, особенно политических, с преступниками, будьте, прежде всего, внимательными слушателями. - Сохраняйте свою честь и ничего не просите, старайтесь съедать все, что дают, несмотря на то, что пища может быть непривлекательной. - Если вы длительное время находитесь рядом с преступниками, постарайтесь установить с ними контакт, вызвать гуманные чувства и начать разговор, не приводя их к мысли о том, что вы хотите что-то выведать. - Не позволяйте себе падать духом, используйте любую возможность поговорить с самим собой о своих надеждах, проблемах, которые случаются в жизни, постарайтесь успокоиться и расслабиться с помощью медитации, читайте различные тексты, постарайтесь вспомнить стихи. - Внимательно следите за поведением преступников и их намерениями, будьте готовы к бегству, если вы абсолютно уверены в безопасности такой попытки. - Постарайтесь найти наиболее безопасное место в помещении, где вас содержат и где можно было бы защититься во время штурма террористов (помещения, стены и окна которых не выходят на улицу – ванная комната или кладовая), в случае отсутствия такого места падайте на пол при любом шуме или стрельбе. - При применении специальными подразделениями слезоточивого газа дышите через мокрую ткань, быстро и часто моргайте, вызывая слезы. - Во время штурма ни в коем случае не берите в руки оружие террористов, чтобы не пострадать от штурмующих, которые стреляют по вооруженным людям. - При освобождении выходите быстрее, вещи оставляйте там, где они лежат, так как возможны взрывы или пожар, беспрекословно выполняйте команды группы захвата.
 • 25.07.2014 Исполнительный комитет Ясиноватского городского совета информирует о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера
  Порядок звільнення працівника за прогул
 • 24.07.2014 Итоги исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2014 года
  По итогам 1 полугодия 2014 года в бюджет города с учетом межбюджет-ных трансфертов мобилизовано 63373,6 тыс. грн. налогов и сборов, обяза-тельных платежей, что составляет 45,4 % к уточненным плановым показателям на год, в том числе:
  - доходы общего фонда – 21235,0 тыс.грн. (39,5%); - доходы специального фонда бюджета города – 5473,3 тыс.грн. (55,6%); - трансферты из государственного бюджета – 26724,2 тыс.грн. (46,3%), из них: * субвенция на социальную защиту населения – 20442,7 тыс.грн.; * дотация выравнивания – 4995,8 тыс.грн.; * субвенция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц, дорог коммунальной собственности – 609,8 тыс.грн.; * дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспечен-ности – 237,8 тыс.грн; * субвенция из государственного бюджета по разнице в тарифах по ус-лугам централизованного водоснабжения и водоотведения – 438,1 тыс.грн. - трансферты из областного бюджета – 9941,2 тыс.грн., в том числе до-полнительная дотация на предоставление вторичной медицинской помощи – 9941,1 тыс.грн.
  Основными источниками формирования общего фонда городского бюджета является налог на доходы физических лиц и плата за землю, удельный вес которых в объеме поступивших доходов общего фонда составляет 86,1% и 12,1% соответственно.
  За 1 полугодие 2014 года поступило 18284,6 тыс.грн. налога на доходы физических лиц, что составляет 41,8% к плановым показателям на год. Поступления платы за землю составили 2568,6 тыс.грн. или 27,4% к плану на год.
  В специальный фонд городского бюджета поступило 5473,3 тыс.грн. или 55,6% к плановым показателям, из них: - собственные средства бюджетных учреждений – 2460,1 тыс.грн.; - поступления бюджета развития – 2733,1 тыс.грн., из них единого налога – 2323,3 тыс.грн., поступления от продажи земли – 160,5 тыс.грн. Исполнение расходной части бюджета города за 1 полугодие 2014 года составило 62286,4 тыс.грн. или 43,6% к уточненному плану на год, в том числе: - по общему фонду – 56173,1 тыс.грн., что на 1821,3 тыс.грн. больше по сравнению с прошлым годом; - по специальному фонду – 6113,3 тыс.грн. Исполнение расходной части бюджета города по общему фонду бюджета без трансфертов из государственного бюджета составило 35791,6 тыс.грн. или 42,6% к уточненному плану на год.
  На содержание учреждений и проведение мероприятий социально-культурной сферы направлено 29579,8 тыс.грн., что составляет 44,6% к уточненному плану на год. Удельный вес данных расходов в объеме общего фонда составляет 82,6%, из них направлено на: «Образование» – 17351,4 тыс.грн., «Здравоохранение» – 9634,7 тыс.грн., «Социальную защиту и социальное обеспечение» – 1126,5 тыс.грн., «Культуру и искусство» – 1244,9 тыс.грн., «Физическую культуру и спорт» – 222,3 тыс.грн. На жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство за 1 полугодие 2014 года по общему и специальному фондам бюджета города направлено 5622,9тыс.грн., из них на: - благоустройство города – 2549,0 тыс.грн; - водопроводно-канализационное хозяйство – 123,0 тыс.грн; - дорожное хозяйство – 1859,1 тыс.грн; - капитальные вложения – 1091,8 тыс.грн. Финансовые ресурсы бюджета города в первую очередь направлялись на своевременное финансирование защищенных статей расходов, удельный вес которых составил 90,6% в объеме общего фонда бюджета города без трансфертов из государственного бюджета или 32426,8 тыс.грн., из них на выплату заработной платы с начислениями на неё направлено 18944,4 тыс.грн. или 58,4%, на оплату энергоносителей - 5024,9 тыс.грн. или 15,5%, на приобретение продуктов питания и медикаментов – 1689,6 тыс.грн. или 5,2%, на содержание учреждений здравоохранения – 6462,7 тыс.грн. или 19,9%, на оплату прочих защищенных статей - 1,0%. Задолженность по заработной плате бюджетных учреждений, срок которой наступил, отсутствует.
 • 23.07.2014 Деякі види матеріального забезпечення, пільг, гарантій та послуг, встановлених законодавством для повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю *??????
  (* - передрук даного матеріалу або його частин без дозволу Мінсоцполітики не дозволяється) ?- перелік не містить видів матеріального забезпечення, пільг, гарантій та послуг, передбачених для осіб з інвалідністю законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, за професійною ознакою, про ветеранів війни, про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.; ? - для правильного розуміння та користування пільгами рекомендується попередньо ознайомлюватися із нормативно-правовими актами, зазначеними після конкретного вида матеріального забезпечення, пільги, гарантії та послуги. Із усіма нормативно-правовими актами, вказаними нижче, можливо ознайомитися на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main); ? - місцеві органи влади можуть надавати додаткові пільги та матеріальну допомогу різним категоріям населення за рахунок коштів власних бюджетів (закони України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про місцеві державні адміністрації”);
 • 04.07.2014 Продолжается ремонт - продолжается отключение электроэнергии
  НП «Ясиноватский РЭС» продолжает ремонтировать в Ясиноватой линии электропередач. В частности, в период с 7 по 11 июля жителям улиц Коммунальной, Гоголя, Победы, Советской, И. Франко, Харьковской и переулка Светлый, а также улиц Красноармейской, Дачной, Толбухина, Циолковского и Щорса следует быть готовыми к отключению электричества в их домах.

Пресс-служба Донецкой ОГА

 • 28.03.2014 Программа «ДОНБАСС – СЕРДЦЕ УКРАИНЫ»
  Донбасс – сердце Украины. Какие бы исторические испытания не выпадали на нашу долю, мы всегда проходили их с честью и становились сильнее.
 • 29.01.2014 Увага, всім водіям! У зв’язку із погіршенням погодних умов рятувальники попереджають – будьте вкрай обережними на дорогах! Без нагальної необхідності не виїжджайте на дороги області!
  29 січня станом на 07:00 через складні погодні умови на окремих дільницях автомобільних доріг - «Донецьк–Новоазовськ–Сєдове» (Новоазовського району), «Кременівка–Ялта» (Володарського району), «Запоріжжя–Маріуполь», «Єнакієве–Шахтарськ–Амвросіївка», «Донецьк–Харцизьк–Амвросіївка–КПП Успенка» - ускладнено рух транспорту.
 • 29.01.2014 Увага! Перекрито рух по трасі «Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь»
  За інформацією Укравтодору з 8:00 29 січня закритий рух у напрямку «Слов`янськ-Донецьк-Маріуполь» на ділянці траси «Донецьк-Маріуполь» до особливого розпорядження.
 • 29.01.2014 Роботи з розчищення доріг області ведуться в посиленому режимі
  У зв'язку з екстремальними погодними умовами, що склалися в Донецькій області в середу, 29 січня, в регіоні закрито рух на ряді доріг загальнодержавного та регіонального значення.
 • 29.01.2014 Частина шкіл регіону призупинили навчальний процес
  У зв'язку з погіршенням погодних умов у багатьох навчальних закладах Донецької області призупинено освітній процес. Про це повідомляє департамент освіти і науки облдержадміністрації.
© Ясиноватский горисполком
Разработка: компания «Eterion», 2007
Адрес: 86000, Донецкая обл., г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 147
Телефон.: +38 (06236) 4-25-14, +38 (062) 335-67-10. E-mail: info@yasinovataya.org.ua, gorsovet@ukrpost.ua